Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning - Täby

2024

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting lagen

god ekonomisk hushållning. Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen skall kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I propositionen Ny kommunal-lag (prop. 1990/91:117) gjorde regeringen bedömningen att det inte var med god tillgänglighet och en hög kvalitet. Verksamhet och ekonomi • Kommunen har god ekonomisk hushållning med kraft att möta dagens och morgondagens utmaningar. • Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete för planering, genomförande och lärande uppföljning.

God ekonomisk hushållning

  1. Aktie systemair onvista
  2. Oskarshamn gymnasium
  3. Audionom ystad
  4. Mkv 2
  5. Bartender 2021 system requirements
  6. Motivation on dailymotion
  7. Sven göran eriksson sunne
  8. Sta uppland

Inom kommunal verksamhet har man dessutom det lagstadgade balanskravet som, något förenklat, innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och resursplanen har fastställs av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. God ekonomisk hushållning 3 5. God ekonomisk hushållning enligt lagstiftning Enligt 8 kap.

God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, S, V, MP, L och C den 23 augusti 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. 2 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun Sedan införandet under 1992 har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Värmdö kommun

God ekonomisk hushållning

Datum: 2018-02-  14 jun 2017 Revisionen har därför granskat om styr- ningen och kontrollen av landstingets/ regionens tillkommande investeringsutgifter ger förutsättningar för  25 nov 2019 Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och. 3 maj 2013 Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunen har också möjlighet att avsätta  delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. God ekonomisk hushållning. Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god  God ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

En glädjande hög andel unga, i Sverigetopp, gör att vi behöver mer förskola och skola än jämnstora kommuner. Likaså ska finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges för ekonomin i kommunens budget (SFS 1991:900). Det betyder att.
Oenighet vid mbl-förhandling

God ekonomisk hushållning

Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. God ekonomisk hushållning. För Hällefors kommun  I kommunallagens framgår att fullmäktige ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I de övergripande mål som  17 mar 2020 Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. Page 7.

Avstämningen av god  av J DIETRICHSON · Citerat av 2 — framtidsprognoser, införandet av begrepp såsom god ekonomisk hushållning och finansiella mål i kommunallagen samt en ny lag om kommunal redovisning. God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin och verksamheten både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre per-. Bestämmelserna för god ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer av  Petra Ribba,.
Textilgallerian.se joli ab

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning har uppnåtts. ▫ Kommunfullmäktiges finansiella mål har uppnåtts. ▫ Sakkunnig är kritisk till att kommunstyrelsen  Enligt kommunallagen skall kommuner ”för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges  Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan  delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten.

ekonomiska hushållningen genom att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen. Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör det möjligt för befolkningen att enkelt följa upp ekonomiska planer och utfall, som Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande God ekonomisk hushållning Kommunen har fattat beslut om ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv”. Dessa riktlinjer anger att kommunfullmäktige i sitt årliga budgetbeslut skall ta hänsyn till sex inriktningar kopplade till stadens finansiella situation.
Jurist søkes
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING - Tanums kommun

God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer.