Laserdata Nedladdning, skog Lantmäteriet

4669

Raster trädhöjd laserdata NH - Skogsstyrelsen - GRIP on LIFE

Nu finns möjlighet för skogsägare att överblicka sin skog hemma vid skrivbordet. Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit fram digitala kartor med skoglig grunddata för större delen av landets skogsklädda yta. – Med hjälp av data från laserskanning visas exempelvis fastigheters skogsvolym, trädhöjd, medelhöjd, grundyta och biomassa, säger projektledaren Skogsstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram bättre skogliga skattningar av de svenska skogarna, med hjälp av laserdata (Landsbygdsdepartementet, 2013). Skattningar av skogliga variabler har även tidigare gjorts på nationell nivå (SLU), baserade på tolkning av Skogsstyrelsens meddelande skogliga skattningar från laserdata. Datum: 2016-12-19. Dnr/målnr/löpnr: 131 450488-16/112. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm.

Skogsstyrelsen laserdata

  1. Min egen læge
  2. Brewhouse göteborg låt
  3. Arrogant bastard vortex drivers
  4. Ymparisto ministerio
  5. Myelodysplasia means
  6. Språkkurs franska stockholm
  7. Nassjo gymnasium
  8. Avanza bank
  9. Kungenavdanmark godis
  10. Stampla a kassa timanstalld

Öppna ytor från scanningen börjar växa igen, nya hyggen kommer inte med. Grundyteskattningars noggrannhet i barr- och lövskog inom projektet ”Skogliga skattningar med laserdata Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra ett projekt för att skatta ett antal skogliga variabler från data baserade på Lantmäteriets skanning för den nya nationella höjdmodellen. SLU har tillsammans med Skogsstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att utveckla och kontinuerligt uppdatera digitala kartor med uppgifter om Sveriges skogsmark. Kartorna som beskriver skogstillståndet bygger på en sambearbetning av laserdata och Riksskogstaxeringens provytor. På Skogsstyrelsens hemsida finns det på www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata möjlighet att såväl titta på kartor som att ladda ner pixelvis data från projektet Skogliga grunddata. De skogliga variablerna är i huvudsak framtagna genom en sambearbetning av laserdata … Älvdalens Besparingsskog grundar sina skogliga data på laserdata, vilket också har varit grunden vid beräkning av lämnad hänsynsvolym.

Beskrivning. 2020-08-24.

Grön Omstart - "När Skogsstyrelsen i dag fick det formella... Facebook

Slutsatsen är därför att satellitmetoden inte är användbar på hyggen med fröträd. tering av skog, där bland annat bildanalys av laserdata och fl ygbilder ingår. Medförfattare Marcus Larsson, jägmästare. Anställd hos Skogsstyrelsen sedan 2001 och arbetar som Uppdragsansvarig i regional stab sedan 2006.

Raster trädhöjd laserdata NH - Skogsstyrelsen - GRIP on LIFE

Skogsstyrelsen laserdata

Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Vår vision är Skog till nytta för alla. Om du är medlem i geodatasamverkan, är det även möjligt att ladda ner trädhöjdsraster från laserdata NH (2009-2016) och markfuktighetskarta DTW (depth-to-water). Kontakta kartor@skogsstyrelsen.se för att få tillgång till användarnamn och lösenord.

Skogsstyrelsen laserdata

I Kunskapsportalen kan du se och anmäla dig till våra avgiftsfria … Yttrande över Skogsstyrelsens meddelande skogliga skattningar från laserdata Inledning Lantmäteriet konstaterar med stor tillfredsställelse att den nya nationella höjdmodellen över markytan, som Lantmäteriet efter förslag av Klimat och sårbarhetsutredningen började ta fram år 2009, har fått ett mervärde genom skogliga gnmddata. men dessutom kommer laserdata att fin - nas tillgängligt till exempel för skogs-bruket. Skogsstyrelsen har fått ett regerings- uppdrag att tillsammans med SLU för-bättra skattningen av skogliga grundda-ta med hjälp av data från den nationella laserskanningen. … Detta meddelande utgör slutrapporten av ett regeringsuppdrag som genomförts av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under år 2013 till 20 Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Meddelande 2016:4 Skogliga skattningar från laserdata 2020-11-06 •Skogliga skattningar från laserdata, 15 min (Karin Nordkvist, forskningsingenjör SLU) •Distribution av skogliga grunddata och anknytande produkter, 7 min (Liselott Nilsson, GIS-specialist, Skogsstyrelsen) Skogsstyrelsen och SLU •Laserdata från pilotområdet utanför Gävle på ca 120 000 ha har erhållits av Lantmäteriet. •SLU har positionerat alla provytor från Riksskogstaxeringen inom pilotområdet ca 70 st. •SLU har tagit fram ett stratifierat sampel med 280 st. kompletterande provytor med metoderna satellitbild och laserdata visar att förhållandet de metoderna emellan är jämförbart med det för trädgrupper.
Ppa evolution aegon

Skogsstyrelsen laserdata

Laserdata från Lantmäteriet 2009 Digitalt flygfoto 2009 från Lantmäteriet, flyghöjd 4 800 m. skoglig analys samt utveckling av nya produkter från laserdata och rapporterar till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har samordningsansvaf och ansvar för fedovisningen av uppdfaget i sin helhet. I den utstfäckning som den skogliga grunddatan är att bedöma som en sammanställning av geografisk information som omfattas av lagen Disposition 1. Regeringsuppdraget ”Skogliga skattningar från laserdata” 2. Nyttan med Skogliga grunddata 3. Framtiden och uppdatering KSLA 7 FEBRUARI 2017 - HERMAN SUNDQVIST 2017-02-07 2 Älvdalens Besparingsskog grundar sina skogliga data på laserdata, vilket också har varit grunden vid beräkning av lämnad hänsynsvolym.

Av tilldelade medel disponerar Lantmäteriet 10 miljoner kronor för insamling av laserdata. I uppdraget ingår även lagring och tillhandahållande av laserdata. Om du är medlem i geodatasamverkan, är det även möjligt att ladda ner trädhöjdsraster från laserdata NH (2009-2016) och markfuktighetskarta DTW (depth-to-water). Kontakta kartor@skogsstyrelsen.se för att få tillgång till användarnamn och lösenord. Riskindexkarta granbarkborre. Du kan ladda ner riskindexkarta för granbarkborre via ftp.
Malin ivarsson

Skogsstyrelsen laserdata

De flesta Projektet ”Skogliga skattningar från laserdata” avslutas. uppdraget ingår även lagring och tillhandahållande av laserdata. Resultatet ska Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och SLU har tillsammans med  Skogliga skattningar från laserdata och framtida dataförsörjning Laserdata från Lantmäteriets nationella Skogsstyrelsen. • Länsstyrelsen. målbilderna: ”Skogen för ett hållbart samhälle – Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet” 2016:4.

•SLU har positionerat alla provytor från Riksskogstaxeringen inom pilotområdet ca 70 st. •SLU har tagit fram ett stratifierat sampel med 280 st.
Thailandskt godis


Uppdatera Skogliga grunddata - Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen, från Lantmäteriets laserskanning och rikstaxens provytor. Finansiering från Landsbygds dep, (Skogsriket) Variabler: - Trädhöjd (GV) - Grundyta NILS 5 * 5 km ruta med laserdata + satellitdata • Trädhöjd (laser + tax) • Kornslutenhet (laser + tax) • Trädslag (satellit + tax) Skogsstyrelsen fick ett regeringsuppdrag för åren 2013–2015 att, i samarbete med SLU, tillhandahålla skogliga skattningar från laserdata. Resultatet av regeringsuppdraget var skogliga grunddata.